2019 Program Dodatki do systemu Kadrowo-Płacowego R2Płatnik Firmy Reset2

Rozwiązanie własne – program „Dodatki” do systemu kadrowo-płacowego R2Płatnik firmy RESET2 Oprogramowanie sp. z o.o. sp.k.

Program przeznaczony jest dla firm, które ewidencjonują godziny wejścia do pracy i godziny wyjścia z pracy pracowników. Sam fakt rejestrowania godzin we/wy nie jest podstawą do stosowania programu Dodatki. Godziny wejścia i wyjścia ewidencjonujemy w programie R2płatnik w kartach pracy pracownika.
Jak uruchomić taką ewidencję przedstawimy w poniższym opisie.

Do zastosowania programu Dodatki przemawia fakt potrzeby naliczania dodatków za godziny przepracowane w godzinach nocnych oraz w dni świąteczne, ale z uwzględnieniem podziału czasu pracy na godziny normalne bez dodatków, nocne i świąteczne. Takie rozliczanie występuje wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z pracą ciągłą niezależnie, czy jest to noc, czy dzień świąteczny. Dotyczy to dodatków za wszelkiego rodzaju dyżury, pozostawanie w dyspozycji pracodawcy itp.

Podstawy działania programu Dodatki
Zasadę pracy programu dodatki omówimy na przykładach.

1. Pracownik przychodzi do pracy w sobotę na godzinę 19:00 a wychodzi w niedzielę o godzinie 7:00
Czas pracy rozliczany do tego przypadku wygląda następująco :

 • 19:00 – 22:00 sobota; 3 godziny pracy bez dodatku, 22:00 – 06:00 sobota – niedziela; 8 godzin pracy w nocny – dodatek nocny,
 • 06:00 – 07:00 niedziela; 1 godzina pracy w dni świąteczne – dodatek za dni świąteczne.

2. Pracownik przychodzi do pracy w niedzielę na godzinę 07:00 a wychodzi o godzinie 19:00

 •  07:00 – 19:00 niedziela; 12 godzin pracy w dni świąteczne – dodatek za dni świąteczne.

3. Pracownik przychodzi do pracy w niedzielę na godzinę 19:00 a wychodzi w poniedziałek o godzinie 7:00

 • 19:00 – 22:00 niedziela; 3 godziny pracy w dni świąteczne – dodatek za dni świąteczne.
 • 22:00 – 06:00 niedziela – poniedziałek; 8 godzin pracy w nocny – dodatek nocny,
 • 06:00 – 07:00 poniedziałek; 1 godzina pracy bez dodatku.

4. Pracownik przychodzi do pracy w niedzielę na godzinę 19:00 a wychodzi w poniedziałek o godzinie 7:00, ale poniedziałek jest dniem świątecznym np. poniedziałek Wielkanocny

 •  19:00 – 22:00 niedziela; 3 godziny pracy w dni świąteczne – dodatek za dni świąteczne.
 • 22:00 – 06:00 niedziela – poniedziałek; 8 godzin pracy w nocny – dodatek nocny,
 • 06:00 – 07:00 poniedziałek Wielkanocny; 1 godzina pracy w dni świąteczne – dodatek za dni świąteczne.

Oczywiście zaprezentowane przykłady nie wyczerpują wszystkich możliwych kombinacji dni wolnych i świątecznych, ale chodzi o to aby zaprezentować jakie były założenia do stworzenia programu Dodatki.
Program Dodatki dla każdego dnia wejścia do pracy i wyjścia z pracy wyznacza czy dany dzień był sobotą, niedzielą lub dniem świątecznym i zgodnie z tym nalicza odpowiednie godziny pracy.

Jak uruchomić ewidencję godzin wejścia do pracy i godzin wyjścia

 1. Wchodzimy do menu górnego wybieramy [Zbiory] [Wybór firmy]. Jeśli nie wodzimy parametrów firmy w oknie Firmy to z listy wybieramy interesującą nas firmę wg nazwy i wybieramy [Popraw][F6]
  Po otwarciu okna „Poprawa danych” przechodzimy do zakładki [Parametry].
  W zakładce [Parametry], przechodzimy na zakładkę [Karty Pracy] i wybieramy [Ustawienia podstawowe].
  W parametrach firmy w zakładce [Parametry][Karty pracy][Ustawienia podstawowe] ustawiamy opcję
  [V] Włącz opisy dni pracy.
  W celu zatwierdzenia zmian akceptujemy [OK].
  Pojawi się okno z komunikatem [Wprowadzić zmiany w oknie Firmy?], który potwierdzamy [Tak].
  Przyciskamy przycisk [Wybierz]
 2. Wchodzimy do menu górnego i wybieramy [Okna] i uruchamiamy [Kalendarze]. Wybieramy kalendarz, który jest używany u pracowników, którym będziemy ewidencjonować czas wejścia do pracy i godzinę wyjścia z pracy. Uruchamiamy [Popraw][F6], przechodzimy do zakładki [Parametry roczne] i w polu „Nominalna godz. wejścia” ustawiamy zakładową godzinę wejścia do pracy np. 7:00. System R2Płatnik przy uzupełnianiu kart pracy z tym kalendarzem będzie z definicji podpowiadał godziny 7:00 jako godzinę wejścia i np. 15:00 jako godzinę wyjścia przy ustawieniu 8 godzinnego dnia pracy. Przy innym ustawieniu normy dziennej godzin pracy godzina wyjścia będzie automatycznie wyliczona wg tej ustawionej normy. W celu zatwierdzenia zmian akceptujemy [OK] i wybieramy [Zamknij].
 3. Przechodzimy do okna „pracownicy” i dla wybranego pracownika uruchamiamy [Miesięczna karta pracy]. Uruchamiamy wyświetlanie opisów wybierając ikonę [Pokaż opisy]. Raz uruchomiona opcja pokazywania opisów pozostaje zapamiętana i w przyszłości nie trzeba jej aktywować.

Przy dobrze zdefiniowanych parametrach opisanych w punkcie 1, 2 i 3 przy uruchomieniu
[Wypełnij cały miesiąc] system R2Płatnik sam uzupełnia godziny wejścia i wyjścia wg zadanej definicji np. 7:00 do 15:00.
W dniach, w których pracownik przyszedł i wyszedł w innych godzinach zmieniamy zaproponowane godziny wstawione z automatu na godziny rzeczywistego wejścia i wyjścia.

Wprowadzone godziny wejścia do pracy i wyjścia z pracy mogą być drukowane w raporcie poprzez wybranie
[Raporty] [Miesięczne karty pracy][Karty pracy z opisem].

Wprowadzanie godzin wejścia do pracy i wyjścia z pracy jest wynikiem regulacji ustawowych i zmierza do ewentualnego kontrolowania, czy nie następuje przekroczenie praw pracowniczych.

Program Dodatki korzysta z tak prowadzonej ewidencji czasu pracy do naliczanie godzin pracy przepracowanych w nocy i w dni świąteczne. Wyliczone godziny nocne i świąteczne są zapisywane w systemie w wartości zadanej dwóch nowo dodanych składników. Dodane składniki definiuje się jako pobierane z danych do naliczeń. Zapisane wartości można sprawdzić w oknie dane do naliczeń i są podstawą do naliczania dodatków za godziny noce i świąteczne. Sposób naliczania dodatków jest definiowany w standardowy sposób obowiązujący w systemie R2Płatnik  [Definicja wartości wyliczonej].
Nowo dodane składniki dodajemy do definicji listy płac.

Sposób postępowania w celu poprawnego naliczenia godzin nocnych i świątecznych.

 1. W systemie R2Płatnik dla danego miesiąca założyć i uzupełnić karty pracy ze sprawdzeniem i korygowaniem godzin wejścia i wyjścia.
 2. Wyjść z systemu R2Płatnik.
 3. Uruchomić program Dodatki.
 4. Z listy działów wybrać jeden dział, w którym pracownicy rozliczani są z uwzględnieniem godzin nocnych i świątecznych.
 5. Potwierdzić wybór [V] przechodzimy do pola rok i miesiąc naliczania.
 6. Po wpisaniu/sprawdzeniu roku i miesiąca wybieramy [Wylicz].
 7. Następuje automatyczne wyliczenie godzin nocnych i świątecznych dla pracowników o czym jesteśmy informowani komunikatami.
 8. Zamykamy program Dodatki .
 9. Wracamy do Programu R2Płatnik i wykonujemy naliczanie wypłaty. Wyliczone ilości godzin nocnych i świątecznych pobierana jest z wartości zadanej danych do naliczeń.

Oferowany program Dodatki może być podstawą do dalszych prac rozwojowych w celu naliczania innych danych z kart pracy.
Podejmujemy się także ewentualnych zmian zasad naliczania godzin do dodatków i innych naliczeń.
W razie zainteresowania prosimy o kontakt.

2018 System ZGK Woda – rozwiązanie własne

System ZGK WODA jest stworzony z myślą o zakładach zajmujących się obsługą mieszkańców pod kontem świadczenia usług utrzymania sieci wodno-kanalizacyjnych w rejonie działania zakładu, instalowania i odczytywania wodomierzy,   wywozu nieczystości płynnych oraz innych usług bieżących.

W skład systemu wchodzi :

 • Kartoteka odbiorców – jedna wspólna lista odbiorców dla całości rozwiązania rozrachunki, woda, faktury, dokumenty, wezwania, itd. Dostępna jest dla wszystkich pracowników posiadających uprawnienia do przeglądania danych odbiorców.
 • Umowy – prosty rejestr wszystkich umów podpisanych z zakładem przez odbiorców.
 • Rozrachunki z odbiorcami – księgowość z tytułu świadczonych usług dla odbiorców takich jak woda, wywóz nieczystości, odsetki, usługi pozostałe. Jest to podsystem obejmujący wiele elementów niezbędnych do rzetelnych rozliczeń z odbiorcami.
 • Dokumenty windykacyjne – podsystem ewidencji przekazanych niespłaconych zadłużeń do firm windykacyjnych.
 • Faktury miesięczne – podsystem wystawiania faktur dla odbiorców za wykonane usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości płynnych z możliwością drukowania rejestru faktur VAT, przygotowania pliku kontrolnego JPK-Faktury w celu doczytania danych wystawionych faktur, do zbiorczego systemu rozliczania VAT.
 • Faktury korekty – podsystem do wystawiania faktur korekt dla odbiorców na podstawie uznanych reklamacji.
 • Woda – podsystem ewidencjonowania zainstalowanych u odbiorców wodomierzy, dokonywania odczytów, naliczanie zużycia i przygotowania danych do fakturowania. Wpisanie odczytu do kartoteki odczytu wywołuje automatyczne naliczanie zużycia za dany okres. Zmiana ceny w dniu objętym odczytem powoduje automatyczne podzielenie odczytu od ostatniego odczytu do dnia zmiany ceny i od dnia zmiany ceny do dnia rzeczywistego odczytu. Tak naliczone odczyty przekazane są do fakturowania i bez dodatkowych operacji umożliwia wystawienie faktury.
 • Kartoteka ryczałtów – kartoteka, w której określa się jakie stałe opłaty ryczałtowe ciążą na odbiorcy np. opłata wodomierzowa, itp.
 • Kartoteka naliczonych ryczałtów – jest to kartoteka, w której zapisane są naliczone ryczałty za konkretny okres obliczeniowy.   Kartoteka ta jest podstawą do fakturowania naliczonych ryczałtów. Co określony okres zostają naliczone opłaty ryczałtowe i przechowywane w tej kartotece. Przy wystawianiu faktury z tej kartoteki pobierane są wszystkie niezafakturowane a naliczone opłaty ryczałtowe. Umożliwia to fakturowania opłat stałych nawet w przypadku nieregularnego fakturowania odczytów np. związanych z budową czy nieobecności odbiorcy.

System przeznaczony jest dla małych zakładów. Umożliwia dokonywanie odczytów i fakturowania zużycia wodomierzy na podstawie wydrukowanych list dla odczytywacza. Możliwe jest opracowanie interfejsu do systemów odczytów na komputerach inkasenckich.

Na potrzeby odbiorcy opracujemy również połączenie z systemem odczytów radiowych, systemów odczytów na komputerach przenośnych lub innymi źródłami danych.

W przygotowaniu jest oprogramowanie odczytów inkasenckich na urządzeniach opartych o systemy Android z możliwością dokonania odczytu i drukowania faktury na miejscu u odbiorcy i przeniesieniem odczytów do systemu stacjonarnego.

Możliwa jest też instalacja całego systemu na laptopie odczytywacza, rejestrowania odczytów bezpośrednio w systemie oraz drukowania faktur u odbiorcy.

Chętnie przeanalizujemy inne rozwiązania po wcześniejszym uzgodnieniu wymagań użytkownika.

2017

Aktualnie pracujemy nad  modułem Woda będącym  elementem rejestrowania zużycia wody i odprowadzenia ścieków.

 • Woda system ewidencji zużycia wody dla odbiorców prywatnych i instytucji .
 • Inkasent – oprogramowanie na komputer przenośny przeznaczone do wprowadzania odczytów wodomierzy i drukowania faktur za zużytą wodę i odprowadzenie ścieków.
 • Przygotowano procedurę tworzącą zbiór JPK w/g wymagań Ministerstwa Finansów.  Procedura pozwala na  generowanie pliku JPK-FAK.  Utworzony plik może być wysyłany do zbiorczego systemu ewidencji VAT lub samodzielnie wysyłany do Urzędu Skarbowego.