2021 Program „KosztyZOZ” do programu kadrowo-płacowego R2Płatnik firmy RESET2 Oprogramowanie sp. z o.o. sp.k. Wrocław.

Przygotowujemy program pomocniczy do programu kadrowo-płacowego R2Płatnik, który będzie eksportował dane wypłaty, w układzie standardu rachunku kosztów wdrażanego przez Ministerstwo Zdrowia w roku 2021.

2020 Program „PpkPłace” do programu kadrowo-płacowego R2Płatnik firmy RESET2 Oprogramowanie sp. z o.o. sp.k. Wrocław.

Program PpkPłace został  stworzony do przygotowywania plików wejściowych PPK do systemów obsługi Pracowniczych Panów Kapitałowych.

Jego zadaniem jest pobranie z programu R2Płatnik danych i przygotowanie plików importowych do systemów obsługi Pracowniczych Panów Kapitałowych w określonym formacie.

Program współpracuje z dostępnymi dwoma wersjami systemów R2Płatnik tj.

– wersją poprzednia 3.xx

– wersją aktualną     10,x.

System R2Patnik w wersji 10.x posiada w wersji standardowej procedury eksportu danych PPK do systemów instytucji zarządzającymi funduszami PPK i można z nich skorzystać. Nasza oferta skierowana jest do firm, które mają indywidualne zapotrzebowanie na inne formaty plików exportowych.

Firmy eksploatujące systemy R2Patnik w wersji 3.xx zachęcamy do zmiany  wersji z 3.xx na 10.x. Zmiany wersji można dokonać na atrakcyjnych warunkach. Po aktualizacji uzyskają Państwo możliwość  eksportu bezpośrednio z programu płacowego. W przypadku braku możliwości przejścia na nową wersję 10.x, z uwagi na inne programy powiązane z płacami, zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Program ma możliwość konfiguracji formatu przygotowywanych danych wejściowych PPK. Dostępne są dwa formaty przygotowywanych plików :

– jeśli w systemie jest zainstalowany arkusz kalkulacyjny można generować zestawienie   bezpośrednio w arkuszu, a następnie po sprawdzeniu zapisać go w pliku arkusza *.XLS,

– w przypadku braku arkusza kalkulacyjnego, można ustawić w konfiguracji generowanie pliku w formacie  tekstowym *.CSV.

– można ustawić w programie jednoczesne generowanie obu formatów XLS i CSV.

Rodzaje tworzonych plików importowych :

 1. Plik rejestracyjny – ZgloszeniaRRRRMM.csv – plik importowy z danymi rejestracyjnymi pracownika w systemie obsługi PPK.
 2. Plik dyspozycji – DyspozycjeRRRRMM.csv – plik importowy zawierający  dyspozycje pracownika w kwestii wysokości potrącanych składek na PPK.
 3. Plik rezygnacji – RezygnacjeRRRRMM.csv – plik importowy zwierający dane pracowników zwolnionych.
 4. Plik składek      – SkladkiRRRRMM.csv – plik z potrąconymi składkami w danym miesiącu w systemie płacowym.

Program jest konfigurowany dla konkretnej firmy jako użytkownika programu R2Patnik.

Dane właściciela programu zapisane są z w zbiorze konfiguracyjnym dostarczanym wraz z programem.

Dane identyfikujące firmy  są szyfrowane i nie można ich zmienić.

Zmianie podlegaj

– dane adresu sieciowego serwera SQL,

– nazwy użytkownika serwera SQL (standardowo ‘sa’),

– hasła do serwera SQL,

– nazwa bazy danych programu kadrowo-płacowego.

Istnieje możliwość dostosowania danych eksportowanych do formatów wymaganych przez Państwa instytucję zarządzającą funduszami Pracowniczych Planów Kapitałowych na zasadach wzajemnie uzgodnionych warunków.

2020 Program „Zwolnienia Lekarskie” do programu kadrowo-płacowego R2Płatnik firmy RESET2 Oprogramowanie sp. z o.o. sp.k. Wrocław.

Rozwiązanie własne – program Zwolnienia Lekarskie

Program Zwolnienia lekarskie powstał na potrzeby firm, które posiadają i eksploatują program kadrowo-płacowy  R2Płatnik.

W programie R2Płatnik po wprowadzeniu bieżących zwolnień lekarskich do kartoteki zasiłkowej pracownika, nie ma możliwości wprowadzenia zwolnień, które otrzymał pracownik przed wdrożeniem systemu. Stare zwolnienia nie wprowadzone przy wdrożeniu pozostają poza systemem w wersji papierowej i/lub w starych systemach informatycznych. Do bieżącego działania systemu takie zwolnienia nie są konieczne.

W przypadku zakończenia pracy przez pracownika i przejściu na emeryturę, wymagane jest wystawienia świadectwa pracy. W świadectwie pracy z systemu drukowane są wszystkie zwolnienia lekarskie z okresu zatrudnienia. W przypadku nie wprowadzenia zwolnień lekarskich sprzed wdrożenia, będzie ich brakowało w systemie i nie pojawią się na wystawionym dokumencie świadectwa pracy. W takim przypadku trzeba dołączyć do świadectwa pracy dodatkowy załącznik z wykazem wcześniejszych zwolnień

W celu rozwiązania tego zagadnienia został opracowany pomocniczy program „Zwolnienia lekarskie”.

Za pomocą tego programu istnieje możliwość dopisania wcześniejszych zwolnień do systemu R2Płatnik.

Tak dopisane zwolnienia nie będą brane do naliczeń wypłaty w bieżących wypłatach z uwagi na ustawioną domyślnie opcje „nie uwzględniaj na kolejnej liście”.

Za pomocą tego programu nie można zmieniać zwolnień wprowadzonych do systemu R2Płatnik.

Zwolnienia wprowadzone za pomocą tego programu powinny mieć daty wcześniejsze niż pierwsze zwolnienie wprowadzone do systemu od chwili wdrożenia.

Program pozwala na wielokrotne powracanie do kartoteki zasiłkowej pracownika i uzupełnianie jej o kolejne historyczne zwolnienia w zależności od dysponowania wolnym czasem. Możliwe jest też poprawianie zwolnień historycznych, ale tylko dopisanych programem „Zwolnienia lekarskie”.

2019 Program Dodatki do systemu Kadrowo-Płacowego R2Płatnik Firmy Reset2

Rozwiązanie własne – program „Dodatki” do systemu kadrowo-płacowego R2Płatnik firmy RESET2 Oprogramowanie sp. z o.o. sp.k.

Program przeznaczony jest dla firm, które ewidencjonują godziny wejścia do pracy i godziny wyjścia z pracy pracowników. Sam fakt rejestrowania godzin we/wy nie jest podstawą do stosowania programu Dodatki. Godziny wejścia i wyjścia ewidencjonujemy w programie R2płatnik w kartach pracy pracownika.
Jak uruchomić taką ewidencję przedstawimy w poniższym opisie.

Do zastosowania programu Dodatki przemawia fakt potrzeby naliczania dodatków za godziny przepracowane w godzinach nocnych oraz w dni świąteczne, ale z uwzględnieniem podziału czasu pracy na godziny normalne bez dodatków, nocne i świąteczne. Takie rozliczanie występuje wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z pracą ciągłą niezależnie, czy jest to noc, czy dzień świąteczny. Dotyczy to dodatków za wszelkiego rodzaju dyżury, pozostawanie w dyspozycji pracodawcy itp.

Podstawy działania programu Dodatki
Zasadę pracy programu dodatki omówimy na przykładach.

1. Pracownik przychodzi do pracy w sobotę na godzinę 19:00 a wychodzi w niedzielę o godzinie 7:00
Czas pracy rozliczany do tego przypadku wygląda następująco :

 • 19:00 – 22:00 sobota; 3 godziny pracy bez dodatku, 22:00 – 06:00 sobota – niedziela; 8 godzin pracy w nocny – dodatek nocny,
 • 06:00 – 07:00 niedziela; 1 godzina pracy w dni świąteczne – dodatek za dni świąteczne.

2. Pracownik przychodzi do pracy w niedzielę na godzinę 07:00 a wychodzi o godzinie 19:00

 •  07:00 – 19:00 niedziela; 12 godzin pracy w dni świąteczne – dodatek za dni świąteczne.

3. Pracownik przychodzi do pracy w niedzielę na godzinę 19:00 a wychodzi w poniedziałek o godzinie 7:00

 • 19:00 – 22:00 niedziela; 3 godziny pracy w dni świąteczne – dodatek za dni świąteczne.
 • 22:00 – 06:00 niedziela – poniedziałek; 8 godzin pracy w nocny – dodatek nocny,
 • 06:00 – 07:00 poniedziałek; 1 godzina pracy bez dodatku.

4. Pracownik przychodzi do pracy w niedzielę na godzinę 19:00 a wychodzi w poniedziałek o godzinie 7:00, ale poniedziałek jest dniem świątecznym np. poniedziałek Wielkanocny

 •  19:00 – 22:00 niedziela; 3 godziny pracy w dni świąteczne – dodatek za dni świąteczne.
 • 22:00 – 06:00 niedziela – poniedziałek; 8 godzin pracy w nocny – dodatek nocny,
 • 06:00 – 07:00 poniedziałek Wielkanocny; 1 godzina pracy w dni świąteczne – dodatek za dni świąteczne.

Oczywiście zaprezentowane przykłady nie wyczerpują wszystkich możliwych kombinacji dni wolnych i świątecznych, ale chodzi o to aby zaprezentować jakie były założenia do stworzenia programu Dodatki.
Program Dodatki dla każdego dnia wejścia do pracy i wyjścia z pracy wyznacza czy dany dzień był sobotą, niedzielą lub dniem świątecznym i zgodnie z tym nalicza odpowiednie godziny pracy.

Jak uruchomić ewidencję godzin wejścia do pracy i godzin wyjścia

 1. Wchodzimy do menu górnego wybieramy [Zbiory] [Wybór firmy]. Jeśli nie wodzimy parametrów firmy w oknie Firmy to z listy wybieramy interesującą nas firmę wg nazwy i wybieramy [Popraw][F6]
  Po otwarciu okna „Poprawa danych” przechodzimy do zakładki [Parametry].
  W zakładce [Parametry], przechodzimy na zakładkę [Karty Pracy] i wybieramy [Ustawienia podstawowe].
  W parametrach firmy w zakładce [Parametry][Karty pracy][Ustawienia podstawowe] ustawiamy opcję
  [V] Włącz opisy dni pracy.
  W celu zatwierdzenia zmian akceptujemy [OK].
  Pojawi się okno z komunikatem [Wprowadzić zmiany w oknie Firmy?], który potwierdzamy [Tak].
  Przyciskamy przycisk [Wybierz]
 2. Wchodzimy do menu górnego i wybieramy [Okna] i uruchamiamy [Kalendarze]. Wybieramy kalendarz, który jest używany u pracowników, którym będziemy ewidencjonować czas wejścia do pracy i godzinę wyjścia z pracy. Uruchamiamy [Popraw][F6], przechodzimy do zakładki [Parametry roczne] i w polu „Nominalna godz. wejścia” ustawiamy zakładową godzinę wejścia do pracy np. 7:00. System R2Płatnik przy uzupełnianiu kart pracy z tym kalendarzem będzie z definicji podpowiadał godziny 7:00 jako godzinę wejścia i np. 15:00 jako godzinę wyjścia przy ustawieniu 8 godzinnego dnia pracy. Przy innym ustawieniu normy dziennej godzin pracy godzina wyjścia będzie automatycznie wyliczona wg tej ustawionej normy. W celu zatwierdzenia zmian akceptujemy [OK] i wybieramy [Zamknij].
 3. Przechodzimy do okna „pracownicy” i dla wybranego pracownika uruchamiamy [Miesięczna karta pracy]. Uruchamiamy wyświetlanie opisów wybierając ikonę [Pokaż opisy]. Raz uruchomiona opcja pokazywania opisów pozostaje zapamiętana i w przyszłości nie trzeba jej aktywować.

Przy dobrze zdefiniowanych parametrach opisanych w punkcie 1, 2 i 3 przy uruchomieniu
[Wypełnij cały miesiąc] system R2Płatnik sam uzupełnia godziny wejścia i wyjścia wg zadanej definicji np. 7:00 do 15:00.
W dniach, w których pracownik przyszedł i wyszedł w innych godzinach zmieniamy zaproponowane godziny wstawione z automatu na godziny rzeczywistego wejścia i wyjścia.

Wprowadzone godziny wejścia do pracy i wyjścia z pracy mogą być drukowane w raporcie poprzez wybranie
[Raporty] [Miesięczne karty pracy][Karty pracy z opisem].

Wprowadzanie godzin wejścia do pracy i wyjścia z pracy jest wynikiem regulacji ustawowych i zmierza do ewentualnego kontrolowania, czy nie następuje przekroczenie praw pracowniczych.

Program Dodatki korzysta z tak prowadzonej ewidencji czasu pracy do naliczanie godzin pracy przepracowanych w nocy i w dni świąteczne. Wyliczone godziny nocne i świąteczne są zapisywane w systemie w wartości zadanej dwóch nowo dodanych składników. Dodane składniki definiuje się jako pobierane z danych do naliczeń. Zapisane wartości można sprawdzić w oknie dane do naliczeń i są podstawą do naliczania dodatków za godziny noce i świąteczne. Sposób naliczania dodatków jest definiowany w standardowy sposób obowiązujący w systemie R2Płatnik  [Definicja wartości wyliczonej].
Nowo dodane składniki dodajemy do definicji listy płac.

Sposób postępowania w celu poprawnego naliczenia godzin nocnych i świątecznych.

 1. W systemie R2Płatnik dla danego miesiąca założyć i uzupełnić karty pracy ze sprawdzeniem i korygowaniem godzin wejścia i wyjścia.
 2. Wyjść z systemu R2Płatnik.
 3. Uruchomić program Dodatki.
 4. Z listy działów wybrać jeden dział, w którym pracownicy rozliczani są z uwzględnieniem godzin nocnych i świątecznych.
 5. Potwierdzić wybór [V] przechodzimy do pola rok i miesiąc naliczania.
 6. Po wpisaniu/sprawdzeniu roku i miesiąca wybieramy [Wylicz].
 7. Następuje automatyczne wyliczenie godzin nocnych i świątecznych dla pracowników o czym jesteśmy informowani komunikatami.
 8. Zamykamy program Dodatki .
 9. Wracamy do Programu R2Płatnik i wykonujemy naliczanie wypłaty. Wyliczone ilości godzin nocnych i świątecznych pobierana jest z wartości zadanej danych do naliczeń.

Oferowany program Dodatki może być podstawą do dalszych prac rozwojowych w celu naliczania innych danych z kart pracy.
Podejmujemy się także ewentualnych zmian zasad naliczania godzin do dodatków i innych naliczeń.
W razie zainteresowania prosimy o kontakt.

2018 System ZGK Woda – rozwiązanie własne

System ZGK WODA jest stworzony z myślą o zakładach zajmujących się obsługą mieszkańców pod kontem świadczenia usług utrzymania sieci wodno-kanalizacyjnych w rejonie działania zakładu, instalowania i odczytywania wodomierzy,   wywozu nieczystości płynnych oraz innych usług bieżących.

W skład systemu wchodzi :

 • Kartoteka odbiorców – jedna wspólna lista odbiorców dla całości rozwiązania rozrachunki, woda, faktury, dokumenty, wezwania, itd. Dostępna jest dla wszystkich pracowników posiadających uprawnienia do przeglądania danych odbiorców.
 • Umowy – prosty rejestr wszystkich umów podpisanych z zakładem przez odbiorców.
 • Rozrachunki z odbiorcami – księgowość z tytułu świadczonych usług dla odbiorców takich jak woda, wywóz nieczystości, odsetki, usługi pozostałe. Jest to podsystem obejmujący wiele elementów niezbędnych do rzetelnych rozliczeń z odbiorcami.
 • Dokumenty windykacyjne – podsystem ewidencji przekazanych niespłaconych zadłużeń do firm windykacyjnych.
 • Faktury miesięczne – podsystem wystawiania faktur dla odbiorców za wykonane usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości płynnych z możliwością drukowania rejestru faktur VAT, przygotowania pliku kontrolnego JPK-Faktury w celu doczytania danych wystawionych faktur, do zbiorczego systemu rozliczania VAT.
 • Faktury korekty – podsystem do wystawiania faktur korekt dla odbiorców na podstawie uznanych reklamacji.
 • Woda – podsystem ewidencjonowania zainstalowanych u odbiorców wodomierzy, dokonywania odczytów, naliczanie zużycia i przygotowania danych do fakturowania. Wpisanie odczytu do kartoteki odczytu wywołuje automatyczne naliczanie zużycia za dany okres. Zmiana ceny w dniu objętym odczytem powoduje automatyczne podzielenie odczytu od ostatniego odczytu do dnia zmiany ceny i od dnia zmiany ceny do dnia rzeczywistego odczytu. Tak naliczone odczyty przekazane są do fakturowania i bez dodatkowych operacji umożliwia wystawienie faktury.
 • Kartoteka ryczałtów – kartoteka, w której określa się jakie stałe opłaty ryczałtowe ciążą na odbiorcy np. opłata wodomierzowa, itp.
 • Kartoteka naliczonych ryczałtów – jest to kartoteka, w której zapisane są naliczone ryczałty za konkretny okres obliczeniowy.   Kartoteka ta jest podstawą do fakturowania naliczonych ryczałtów. Co określony okres zostają naliczone opłaty ryczałtowe i przechowywane w tej kartotece. Przy wystawianiu faktury z tej kartoteki pobierane są wszystkie niezafakturowane a naliczone opłaty ryczałtowe. Umożliwia to fakturowania opłat stałych nawet w przypadku nieregularnego fakturowania odczytów np. związanych z budową czy nieobecności odbiorcy.

System przeznaczony jest dla małych zakładów. Umożliwia dokonywanie odczytów i fakturowania zużycia wodomierzy na podstawie wydrukowanych list dla odczytywacza. Możliwe jest opracowanie interfejsu do systemów odczytów na komputerach inkasenckich.

Na potrzeby odbiorcy opracujemy również połączenie z systemem odczytów radiowych, systemów odczytów na komputerach przenośnych lub innymi źródłami danych.

W przygotowaniu jest oprogramowanie odczytów inkasenckich na urządzeniach opartych o systemy Android z możliwością dokonania odczytu i drukowania faktury na miejscu u odbiorcy i przeniesieniem odczytów do systemu stacjonarnego.

Możliwa jest też instalacja całego systemu na laptopie odczytywacza, rejestrowania odczytów bezpośrednio w systemie oraz drukowania faktur u odbiorcy.

Chętnie przeanalizujemy inne rozwiązania po wcześniejszym uzgodnieniu wymagań użytkownika.