Pracownicza Kasa Zapomogowo Pożyczkowa

Przygotowano oprogramowanie PKZPSQL kompatybilne z systemem operacyjnym Windows w wersjach  7, 8, 10 (i kolejnymi) w konfiguracji 32/64  bitowej.

Koncepcja nowej ewidencji pożyczek oparta jest na pełnej księgowości pożyczek obejmującej wszystkie konta księgowe (rys. 1.)

Rys. 1. Okno systemu PKZP z kontami księgowymi

Każdy miesiąc jest oddzielnie księgowany i weryfikowany ze stanem konta kasy PKZP, rachunkiem bankowym. Dokumenty księgowane w miesiącu  (rys. 2.) są sprawdzane. Pozwala to na wyszukiwanie ewentualnych niezgodności w ramach  bieżącego miesiąca.

Rys. 2. Dokumenty bieżące

Każdy miesiąc jest weryfikowany i zamykany. Zamykanie miesiąca jest wymogiem stosownych przepisów o rachunkowości, a zamkniętego miesiąca nie można otworzyć i modyfikować. Wszystkie zmiany dokonuje się w bieżącym miesiącu, przy użyciu dokumentów storna, co pozostawia ślad księgowy i pozwala sprawdzić jakie zmiany nastąpiły i czym były spowodowane.

W systemie, w dowolnym momencie można wejść do  danego miesiąca i przeglądać księgowania z możliwością druku miesięcznych zestawień księgowych.

Dla każdego pracownika prowadzona jest oddzielna księgowość jego udzielonych pożyczek i aktualnego stanu zadłużenia. Przykładowy ekran ze stanami księgowości wybranego pracownika zaprezentowano na rysunku 3.

Rys. 3. Stany księgowości wybranego pracownika

Dane pracownika obejmują wszystkie konta księgowe jakie wynikają z jego udzielonych pożyczek. Dla każdego konta możliwe jest przeglądanie analitycznych zapisów od momentu wprowadzenia systemu do eksploatacji, Kolejne lata księgowe oddzielone są  dokumentem BO.

Przeglądając analitykę (rys. 3.) możemy sprawdzić dzień udzielenia i  wysokość wypłaconej pożyczki oraz kolejno spłacane raty.

W kolejnych miesiącach księgowane są kolejne raty i składki potrącane z listy płac. Przedstawiony sposób prezentacji danych jest obrazowy i daje informacje  o przebiegu gromadzenia wkładów, udzielania i spłaty pożyczek, czy pobranych chwilówek.

Każdy rok jest zamykany i tworzy się dokument bilansu otwarcia (BO) następnego roku.

Pełen zestaw pożyczek i wniosków prezentowany jest na ekranie przedstawionym na rysunku 4.

Rys. 4. Okno ekranu „Typy Pożyczek”

W systemie prowadzona jest pełna ewidencja udzielonych pożyczek. W ramach udzielonych pożyczek system przekazuje dane do księgowania wypłat wysokość przyznanych pożyczek, chwilówek itd.

Na podstawie przydzielonych pożyczek i stanu zadłużenia przygotowywane są potrącenia miesięczne rat pożyczek do płac. Po dokonaniu obliczeń płac przyjmuje się do systemu wartości potrąconych rat i składek do zaksięgowania w systemie pożyczek.

Oddzielną funkcją jest kontrola i prowadzenie poręczycieli.  W systemie, dla każdej pożyczki podaje się poręczycieli. Każdy rodzaj pożyczki może mieć zdefiniowaną inną ilość poręczycieli wymaganych do udzielenia pożyczki.

W przypadku ruchu załogi jest to bardzo przydatny element systemu. Pozwala on na potrącanie niespłaconego zadłużenia przez poręczycieli bez potrzeby „ręcznego” pilnowania spłat.

W systemie można określić, ile razy każdy pracownik może poręczać pożyczki. Ma to bardzo ważne znaczenie przy wysokich pożyczkach, gdyż może się zdarzyć, że poręczyciel nieświadomie podpisze za wiele pożyczek, a w przypadku utraty pracy przez pożyczkobiorców, dług pozostaje do spłaty przez poręczyciela.

Baza danych systemu PKZPSQL oparta jest na bezpłatnej wersji SQL Express 2008, 2012, 2014 lub w na płatnej wersji SQL.

Główną zaletą proponowanego rozwiązania jest duże podobieństwo postępowania w  do zagadnień znanych z poprzednich wersji oprogramowania. Pracownik obsługujący system jest w stanie bardzo szybko przystąpić do eksploatacji na bazie wiedzy, którą już posiada.