Rozrachunki z odbiorcami.

Moduł rozrachunki z odbiorcami powstał na bazie doświadczenia z rozrachunkami napisanymi przez  ZUI DIODA i eksploatowanych w wielu naszych systemach. Nowa wersja jest projektem autorskim opartym na serwerze sql. Pracuje pod wszystkimi systemami operacyjnymi od XP do Windows 10.

Skład modułu

  • Kartoteka odbiorców – jedna, wspólna dla całości rozwiązania rozrachunki, woda, faktury, dokumenty, wezwania, itd. Dostępna jest dla  wszystkich pracowników posiadających uprawnienia do przeglądania danych odbiorców.

W kartotece odbiorców można wyróżnić operacje

– wyszukiwanie odbiorcy przez wpisywanie na klawiaturze części nazwy(nazwiska) odbiorcy  (włącza się filtr wyświetlający tylko tych odbiorców, którzy w nazwie zawierają podany ciąg znaków)

– kasowanie filtra wyszukiwania przez wciśnięcie klawisza ESC lub kasowanie ostatniego wpisanego znaku w filtrze klawiszem kasowania BACKSPACE,

– dopisywanie nowego odbiorcy przez dodanie nowego indeksu (automatyczne generowanie następnego wolnego indeksu po podaniu pierwszej cyfry indeksu np 1-odbiorcy prywatni, 2-firmy , 3-inni odbiorcy itd.)

– po wprowadzeniu nowego indeksu wprowadzanie wszystkich danych odbiorcy nazwa, adres, nip lub pesel, grupa odbiorców, konta bankowe, wyróżnik firma/osoba prywatna,

– podgląd na pełne dane odbiorcy z możliwością poprawiania danych adresowych, grupy, konta, wyróżnika firma,

–  podgląd sald kont księgowych z możliwością podglądu analityki

konta od czasu wdrożenia do dnia dzisiejszego,

– drukowanie wezwań dla przeglądanych zadłużeń,

– rozliczanie zapłat z fakturami(przypisami),

– oznaczanie i generowanie dokumentów windykacyjnych.

– podgląd wszystkich dokumentów wystawionych, wysłanych i otrzymanych dla konkretnego odbiorcy,

– podgląd do wygenerowanych zgłoszeń do firmy windykacyjnej konkretnego odbiorcy,

– podgląd do wystawionych wezwań do zapłaty konkretnego odbiorcy.

Przy przeglądaniu danych stanu konta można pozostawić otwarte okna podglądu sald, analityki i przez zmianę odbiorcy, otwarte okna automatycznie aktualizują się pokazując dane  wybranego odbiorcy.

  • Rozrachunki z odbiorcami

Księgowość – składająca się

– wprowadzanie dokumentów,

– sprawdzenie,

– księgowanie,

– wydruki miesięczne,

– sprawdzenie miesiąca,

– zamknięcie miesiąca,

– zamknięcie roku,

– drukowanie wezwań do zapłaty na druku z pieczęcią

firmy windykacyjnej lub innego podmiotu zajmującego się

rejestrowaniem dłużników,

– automatyczne tworzenie rejestru wezwań do zapłaty,

– wydruki syntetyczny zadłużenia konta z podziałem na zadłużenia

wymagalne i niewymagalne niezbędne do sprawozdań,

– przygotowanie zbioru z zadłużeniami do przeniesienia na

komputer np. inkasenta w celu drukowania zadłużeń wraz

z nowym rachunkiem,

– naliczanie odsetek za nieterminowe wpłaty,

– księgowanie naliczonych odsetek na koncie odsetek

za wodę, nieczystości płynne i/lub inne zobowiązania,

– wyksięgowywanie automatycznie odsetek do zadanego

poziomu np. do wysokości kosztów upomnienia lub bez

wyksięgowywania,

– rozliczanie dokonanych wpłat z dokumentami obciążeniowymi (faktury, przypisy, itp) w oknie przeglądania analityki odbiorcy,

  • Dokumenty windykacyjne – zgłoszenia windykacyjne – z możliwością

– tworzenie dokumentu windykacyjnego,

– kasowanie jednego zadłużenia składającego się na zgłoszenie     windykacyjne,

– kasowanie całego zgłoszenia windykacyjnego,

– wprowadzanie dat wezwań do zapłaty dostarczonych odbiorcy,

– drukowanie powiadomień dla dłużnika o przygotowanym zgłoszeni jego zadłużeń do wysłania do firmy windykacyjnej,

– generowania transzy danych z zaległościami do wczytania w  systemie np. firm windykacyjnych,

– wprowadzanie informacji o zastrzeżeniach do rachunków  zgłaszane przez odbiorców,

– wprowadzanie orzeczeń organów orzekających w sprawie  konkretnej pozycji zadłużenia,

– wprowadzanie informacji o spłaceniu konkretnego zadłużenia.

Rozrachunki jest modułem pozwalającym na prowadzenie rozrachunków z odbiorcami za dowolne należności.

Każdy miesiąc jest oddzielnie księgowany sprawdzany, uzgadniany i zamykany, Takie podejście pozwala na wyodrębnienie analityki rozrachunków z całego systemu księgowego i sprawdzanie go na poziomie syntetyki z księgowością główną. Występuje tu podwójne księgowanie dokumentów syntetyczne w księgowości głównej i analityczne w rozrachunkach oraz wzajemne sprawdzenie.

Rozrachunki pozwalają na przeglądanie dokumentów za dowolny okres wstecz bez możliwości ich poprawiania. Do poprawiania księgowań stosuje się tradycyjne dokumenty PK z zastosowaniem storna. Poprawki są widoczne na kontach jak każde księgowanie.

W dowolnym momencie można wejść do dowolnego miesiąca księgowego już zamkniętego i drukować zestawienia miesięczne.

Analitykę kont odbiorcy można przeglądać wstecz z wielu lat, bez konieczności zmiany okresu obliczeniowego, od pierwszego do ostatniego zapisu w jednym miejscu.

Moduł rozrachunki może być elementem większej całości jak np. –  – System Zakładu Gospodarki Komunalnej – rozwiązanie własne,

– System PKZP – rozwiązanie własne  Program PKZP ,

– System Pożyczek Mieszkaniowych – rozwiązanie własne,

– itp.

Rozrachunki jest projektem autorskim ZUI DIODA i jest zastosowane w kilku rozwiązaniach już eksploatowanych od wielu lat.