Zestawienie kosztów dla MPK        dla: Rewizor GT firmy  InsERT

ABY PANOWAĆ NAD KOSZTAMI TRZEBA JE ZNAĆ

Program Zestawienie kosztów dla MPK (miejsce powstawania kosztów – konta analityczne „5”) jest propozycją przeznaczoną dla firm rozliczających koszty na poszczególne wydzielone jednostki organizacyjne podmiotu (MPK). Taką jednostką może być wydział, rodzaj działalności, zakład (dla zakładów wielozakładowych), itp. W przypadku potrzeby wyliczania rzeczywistych narzutów lub przygotowywania oddzielnych kalkulacji cen na usługi wykonywane na ww. wydzielonych jednostkach organizacyjnych, zachodzi potrzeba zbierania kosztów przypadających na te MPK w podziale na rodzaje kosztów – płace, energia, materiały itd.

Rozszerzenie systemu Rewizor GT o to zestawienie pozwala na nierozbudowywanie planu kont dla każdego konta MPK o całą analitykę wynikającą z analityki kosztów tzw. „4”. Takie podejście upraszcza księgowanie i nie powoduje rozrastania planu kont.

Program poprzez swój własny moduł dostaje się do danych Rewizora GT, nie zmieniając ich. W oknie programu pojawia się spis lat obliczeniowych, z którego wybieramy jeden rok do analizy. Następnie podajemy zakres dat księgowania i uruchamiamy funkcję wykonaj.

Program jest niezależnym programem pracującym na bazie danych księgowości systemu Rewizora GT InsertGT.

Wymagania – nie wymaga dodatkowej licencji na żaden moduł dodatkowy InsertGT.

Przykładowy plan kont MPK

Zasada księgowania polega na grupowaniu zapisów księgowych,

Jedna grupa księgowa obejmuje :

–  jedno konto księgowe „4” i  jedno lub wiele kont księgowych „5”,

Konto                                 Wn          Ma

  1. 400-01-01    50
  2. 500-01             20
  3. 500-02              30
  4. 490                                        50

lub

– jedno lub wiele kont księgowych „4” i   jedno konto księgowe „5”,

Konto                             Wn        Ma

  1. 500-01             50
  2. 400-01-01    25
  3. 401-02-01     25
  4. 490                                    50

–        koniec grupy księgowej analizowanej do zestawienia musi być zamknięte kontem „490” (lub innym kontem zbiorczym kosztów ustalonym w konfiguracji).

Niedopuszczalna jest grupa, która zawiera  kilka kont „4” i kilka kont „5”  oraz  grupy samych „4” lub samych „5”.

Tak skonstruowane grupy mogą być wielokrotnie powtarzane w jednym dokumencie księgowym. Analiza dokumentu rozpoczyna się zawsze od początku dokumentu lub od ostatniego konta „490” do następnego wystąpienia konta „490”.

Ponadto wymagane jest, aby księgowania na kontach „4” równały się księgowaniom na kontach „5” we wszystkich dokumentach księgowych.

Definicja kont analizowanych w programie następuje poprzez zdefiniowanie ich w konfiguracji programu koszty, dokonywanych w trakcie instalacji lub po zmianie planu kont.

Konta MPK „5” analizowane są jako  pierwszego poziomu.

W konfiguracji można ustalić dla kont kosztowych „4” do jakiego poziomu analityki będą sumowane konta kosztowe.

Sumowanie analityki  do poziomu  2  przykład   400-01-01

Sumowanie analityki  do poziomu  1  przykład   400-01

Inne konta spoza interesujących nas kont nie maja wpływu na działanie programu.